KHOA KINH TE-TAI CHINH-NGAN HANG
  Kĩ năng làm việc nhóm