KHOA KINH TE-TAI CHINH-NGAN HANG
  Kĩ năng tổ chức công việc