Cựu Sinh viên nổi bật

Ngày: 08/01/2015

1. Nguyễn Hà Minh Khánh

 

Cựu sinh viên Tài chính - Ngân hàng Khoá 3

Công việc hiện nay: Tập đoàn SaiGon Food

Xem tiếp