Thông báo của khoa và trường
Học kỳ hè tháng 7/2015

Ngày: 30/07/2015

 Dưới đây là danh sách đăng ký học kỳ hè.

 Đối với những môn có số lượng đăng ký từ 15 SV trở lên: có thể tổ chức lớp nếu số lượng sinh viên nộp lệ phí từ 15 sinh viên trở lên.

Đối với những môn có số lượng đăng ký ít hơn 15 SV: tất cả số lượng đăng ký phải nộp lệ phí đầy đủ thì mới có thể mở lớp. (ví dụ: danh sách đăng ký 13 SV thì 13 SV đó phải nộp lệ phí đầy đủ thì mới có thề tổ chức lớp).

Sinh viên nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

( BBT )
TIN LIÊN QUAN