Thông báo của khoa và trường
Về việc nhận lại lệ phí học riêng, học kỳ phụ.

Ngày: 13/10/2015

 Thông báo đến các sinh viên (đã nộp Phiếu thu lệ phí tại khoa) không có học phần được tổ chức trong kỳ riêng và kỳ phụ vui lòng lên khoa làm bổ sung "Mẫu đơn xin rút lại lệ phí".

( BBT )
TIN LIÊN QUAN